Văn bản pháp luật

Các văn bản pháp luật liên quan đến đấu giá tài sản

Các quy định hiện hành về chuyên ngành đấu giá tài sản:

1. Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010

2. Thông tư 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010