Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi nghị định 43

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. (Nghị định này sửa đổi Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ)

Trong đó, Nghị định này có bổ sung Điều 15a như sau:

“Điều 15a: Trách nhiệm tổ chức xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất

  1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê quy định tại Khoản 1 Điều 15 của Nghị định này.
  2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.”

Lưu ý: ngày có hiệu lực 03/03/2017

Download Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017

Các bạn cập nhật để tham khảo nhé.

 

Phản hồi về bài viết

Admin

Ban quản trị Daugiavien.com