Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 về bán đấu giá tài sản

Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản

Nghị định này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản; đấu giá viên; tổ chức bán đấu giá tài sản và quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản.

Download Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010

Nghị định này được thay thế bởi Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có hiệu lực ngày 01/07/2017

Phản hồi về bài viết

Admin

Ban quản trị Daugiavien.com