Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản

Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản

Phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản về cấp, thu hồi Thẻ đấu giá viên; hình thức đấu giá trực tuyến; đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành.

 

Phản hồi về bài viết

Admin

Ban quản trị Daugiavien.com