Phí đấu giá, Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản và chi phí khác

Phí đấu giá, Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản và các chi phí khác của tổ chức đấu giá là khoản thu quan trọng để tổ chức đấu giá trang trải trong quá trình hoạt động và phát triển. Do vậy, ngoài việc áp dụng đúng và đủ thì căn cứ pháp lý để áp dụng thu là vô cùng, quan trọng.

1. Phí đấu giá tài sản, chi phí khác:

– Căn cứ pháp lý:

– Áp dụng mức thu, chế độ thu:

2. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản:

– Căn cứ pháp lý:

– Áp dụng mức thu, chế độ thu: theo hướng dẫn của Bộ Tài chính:

(Cập nhật ngày 03/07/2017)

Daugiavien.com

Phản hồi về bài viết

Admin

Ban quản trị Daugiavien.com