Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/05/2017 của Bộ Tư pháp kèm biểu mẫu theo Luật đấu giá

Daugiavien.com chia sẻ Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/05/2017 của Bộ Tư pháp kèm biểu mẫu theo Luật đấu giá, có một số biểu mẫu mới được ban hành để áp dụng trong Luật Đấu giá.

Nội dungThông tư: Quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

Download: Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/05/2017

Ngày có hiệu lực: 01/07/2017

Daugiavien.com

 

Phản hồi về bài viết

Admin

Ban quản trị Daugiavien.com