Thông tư 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 hướng dẫn Nghị định 17

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010  quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản (sau đây gọi tắt là Nghị định số 17/2010/NĐ-CP).

Download Thông tư 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 

Nghị định này được thay thế bởi Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có hiệu lực ngày 01/07/2017

Phản hồi về bài viết

Admin

Ban quản trị Daugiavien.com