Thông tư 48/2017/TT-BTC quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản

Daugiavien.com chia sẽ Thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 hông tư quy định chế độ tài chính hoạt động đấu giá tài sản theo Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực từ ngày 01/7/2017. Đây là Thông tư song hành cùng Thông tư 45/2017/TT-BTC cùng thực hiện theo Luật Đấu giá tài sản.

Thông tư này thay thế Thông tư 335/2016/TT-BTC. Có hiệu lực:  từ ngày 01/7/2017.

Download Thông tư 48/2017/TT-BTC quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản

Thông tư này quy định về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản. Trong đó có nội dung quy định về tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá. Lưu ý Bộ Tài chính quy định tiền bán hồ sơ được trừ vào tiền Thù lao dịch vụ đấu giá.

Trong quá trình triển khai Luật Đấu giá tài sản 2017, mời các bạn tham gia thảo luận tại Group Facebook Đấu Giá Viên.

@Daugiavien

Phản hồi về bài viết

Admin

Ban quản trị Daugiavien.com